Een creditcard van Mastercard

0
1559
blog placeholder

Inhoudsopgave creditcard Mastercard

De creditcard is tegenwoordig wereldwijd een algemeen geaccepteerd betaalmiddel. Creditcards worden door diverse creditcardmaatschappijen en in meerdere kaartsoorten uitgegeven maar dit artikel behandelt de creditcard van Mastercard. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wie of wat is Mastercard?
Betalen met de creditcard
Geld opnemen met je creditcard
Bestedingslimiet
Gespreide betaling
Wijze van verrekening
Gratis aankoopverzekering
Verlies of diefstal
Geldigheidsduur

Wie of wat is Mastercard?

MasterCard International is een grote creditcardorganisatie, die wereldwijd licenties aan banken verleent voor de uitgifte van haar creditcards. Als voornaamste producten gelden de creditcard van Mastercard en de debitcard van Maestro. MasterCard is vertegenwoordigd in meer dan 210 landen en men kan bij meer dan 24 miljoen aangesloten bedrijven aankopen verrichten.

De klant kan kiezen tussen verschillende varianten. De basisdiensten, zoals aangeboden met de MasterCard Standard, kan men naar believen verder uitbreiden tot de MasterCard Platinum. Elke hoogwaardige kaart in dit systeem biedt de klant vele extra’s zoals bonusprogramma’s, verzekeringen en andere diensten. Daarnaast zijn de kaarten voorzien van bestedingslimieten die kunnen worden aangepast aan de specifieke financiële behoeften van de klant, een en ander in combinatie met flexibele terugbetalingsopties.
 

Betalen met de creditcard

Betalen met je pincode

Creditcards van Mastercard zijn niet alleen voorzien van een magneetstrip maar tevens van een chip. Bij steeds meer acceptanten moet je de chip in de betaalautomaat steken in plaats van de magneetstrip door de kaartlezer te halen. Vervolgens betaal je door ingave van je pincode. Je kan de creditcard weer uit de automaat halen wanneer op het scherm de melding verschijnt dat de transactie akkoord is. De chip zorgt in combinatie met je persoonlijke pincode voor een optimale beveiliging van je creditcard. 

Betalen met je handtekening

Als we betalen met onze handtekening, worden de gegevens van je creditcard via de betaalautomaat afgedrukt op de transactiebon, samen met de transactiedatum en het bedrag. Vervolgens onderteken je die transactiebon. Controleer altijd eerst of bedrag en datum juist zijn ingevuld alvorens je handtekening te zetten. Overschrijdt je betaling een bepaald bedrag, dan vraagt het bedrijf telefonische goedkeuring bij de bank van uitgifte. Dit is een verplichting voor de acceptant en moet dus niet worden opgevat als wantrouwen. Bovendien dient deze maatregel als bescherming tegen fraude. Na afronding van de betaling ontvang je je creditcard retour alsmede een exemplaar van de transactiebon of salesslip. Die laatste kan je bewaren om te controleren of je uitgave correct is verwerkt op je creditcardoverzicht. In ons land en in de overige eurolanden zijn transacties gratis. Buiten de eurozone bedragen de kosten € 0,15 per transactie.

Geld opnemen met je creditcard

Bij geldautomaten met MasterCard-logo

Afhankelijk van de soort Mastercard kan je per dag bij een geldautomaat een maximumbedrag van enige honderden euro’s pinnen of de tegenwaarde ervan in lokale valuta. Je kan maar een beperkt aantal malen per dag gebruikmaken van die pinfaciliteit en de opnamekosten worden achteraf in rekening gebracht. 

Bij banken met MasterCard-logo

Wie geld opneemt met zijn Mastercard bij een bankkantoor in binnen- en buitenland, dient zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Achteraf worden enkele procenten van het opnamebedrag als kosten in rekening gebracht. 

Bestedingslimiet

Aan het bedrag dat men per maand kan uitgeven met de creditcard is door de bank van uitgifte meestal een maximum gesteld in de vorm van een zogenaamde bestedingslimiet. Je vindt die bestedingslimiet terug op je rekeningafschrift. Wie de bestedingslimiet tijdelijk of permanent wil verhogen, moet daarvoor een verzoek bij de bank indienen. 

Gespreide betaling

Als houder van een creditcard kan je ook opteren voor gespreide terugbetaling. Je betaalt het bedrag van je aankopen met de creditcard dan in termijnen terug. De kredietlimiet is onder meer afhankelijk van je inkomen en kan oplopen tot meerdere duizenden euro’s. De rente die je maandelijks betaalt over het uitstaand bedrag is echter niet gering en sommige banken brengen zelfs een minimumbedrag aan rente per maand in rekening. Met andere woorden: er bestaan goedkopere vormen van financiering. Overigens staat het vrij om meer af te lossen door extra geld over te maken op de gekoppelde incassorekening met vermelding van het accountnummer zoals vermeld op het creditcardafschrift.

Onderstaand vind je een verklaring van enkele veelgebruikte begrippen in dit verband:
Kredietlimiet: het maximumbedrag dat als krediet opgenomen kan worden met je creditcard.
Kredietsaldo: het bedrag dat je al hebt verbruikt van je kredietlimiet.
Bestedingsruimte: het bedrag dat nog met uw creditcard kan worden besteed alvorens je kredietlimiet is bereikt.
Kredietvergoeding: de rente die je moet betalen voor het gebruik van de kredietfaciliteit.
Termijnbetaling: de minimaal verschuldigde aflossing per maand.

Wijze van verrekening

Na afloop van de kalendermaand belast de bank je gekoppelde rekening voor het totaalbedrag van de verrichte aankopen. Het rekeningoverzicht vermeldt detailinformatie van iedere transactie. Het verdient aanbeveling om de transactiebedragen van het overzicht te kontroleren aan de hand van de bewaarde transactiebonnen en/of salesslips.

In het buitenland verrichte betalingen worden omgerekend in euro’s op basis van de door MasterCard op de dag van verwerking gehanteerde girale koers. Geldopnames in het buitenland worden verrekend op basis van de door MasterCard op de dag van verwerking gehanteerde wisselkoers voor bankbiljetten. Die koersen kunnen wijzigen tussen het moment waarop de transactie werd verricht en het moment waarop de transactie door de bank wordt verwerkt.
 

Gratis aankoopverzekering

Aankopen met de creditcard zijn een half jaar lang en tot bepaalde maxima verzekerd tegen verlies, diefstal of schade. Wie schade heeft geleden en die niet via een andere verzekering (zoals een reis- of inboedelverzekering) kan verhalen, kan die schade binnen een bepaalde termijn bij de bank melden. Het schadeaangifteformulier moet vergezeld zijn van de originele aankoopnota en in geval van diefstal ook van een politie-aangifte. 

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal is een creditcard van Mastercard gratis verzekerd tegen de gevolgen van misbruik. Een veilige gedachte. De dekking gaat in op het moment dat men het verlies of diefstal van de creditcard heeft gemeld bij de bank. Tot dat moment is men zelf aansprakelijk tot een bepaald maximumbedrag, afhankelijk van het feit of voor de transactie al dan niet een pincode vereist was. Het spreekt voor zich dat men verlies of diefstal van een creditcard zo snel mogelijk moet melden bij een centrale blokkeringscentrale. Tevens moet men aangifte doen bij de politie, waarbij het 16-cijferig nummer van de creditcard nodig is. 

Geldigheidsduur

De Mastercard is geldig tot en met de laatste dag van de maand en het jaar (= vervaldatum) zoals die op de creditcard is vermeld. Enige weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur ontvangt u automatisch via de bank een nieuwe creditcard. Wilt u geen gebruik meer maken van de creditcard zeg die dan tijdig op. In de regel heeft u daarvoor de tijd tot twee maanden voor het bereiken van de vervaldatum.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here