Beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

0
1173
blog placeholder

De werkgever heeft er alle belang bij dat een werknemer goed functioneert. Wanneer dit niet meer het geval is moet het ook mogelijk zijn dat hij ontslagen kan worden.
Ook voor de werknemer moet het mogelijk zijn van baan te veranderen. De mobiliteit van werknemers brengt een positieve uitwerking op het bedrijfsleven mee.
De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door één van de partijen, door beide partijen, door de rechter of van rechtswege.

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege.

Dat wil zeggen dat deze eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer een contract voor zes maanden is afgesproken, dan eindigt deze wanneer de tijd is verstreken. Wel dient men te melden of verlenging is gewenst of niet, want wordt er niets gezegd wordt het contract stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
Ook eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch door de dood van de werknemer, omdat één van de voorwaarden van een contract is dat de arbeid persoonlijk verricht dient te worden.
Tevens eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit moet wel zijn vastgelegd in de overeenkomst of in de CAO.

Een arbeidsovereenkomst beëindigen door één van de partijen.

Wanneer de partij de werknemer is, dient deze rekening te houden met een opzegtermijn. Deze is gelijk aan de tijd die gewoonlijk tussen twee opvolgende uitbetalingen van het salaris ligt.
Wanneer de partij echter de werkgever is, dienen zich andere regels aan. De werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen en tevens geldt er een ontslagverbod bij onder andere ziekte. Zonder ontslagvergunning mag de werkgever niet opzeggen, tenzij de overeenkomst met wederzijds goedvinden wordt ontbonden. Wanneer de werknemer zijn toestemming geeft is geen ontslagvergunning nodig. Echter zal dit niet vaak gebeuren en indien de werknemer hierop terug komt zal de werkgever alsnog een ontslagvergunning aan moeten vragen. Hij zal ook een gegronde reden aan moeten geven. Dit is vaak een bedrijfseconomische reden of een persoonlijke reden.
Wanneer de ontslagaanvraag is goedgekeurd dient nog rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. Deze wordt in de vergunning aangegeven.

Ontbinding door de kantonrechter.

Zowel de werkgever als de werknemer is te allen tijde bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden te ontbinden. Dit kan zijn disfunctioneren van de werknemer, verstoorde arbeidsrelatie en arbeidsongeschiktheid.
De rechter kan van mening zijn dat een schikking een redelijke oplossing van het conflict is en stelt dan een afvloeiingsregeling voor. Hiervoor wordt de zogenaamde kantonrechtersformule toegepast. De hoogte van de afkoopsom is onder andere afhankelijk van de hoogte van het salaris, het aantal dienstjaren, het vinden van een nieuwe werkkring en de leeftijd van de werknemer.
Tevens kan de rechter in geval van toewijzing van het verzoek het dienstverband zowel onmiddellijk als op een later tijdstip ontbinden.

Andere vormen van beëindiging zijn :

Beëindigen van een arbeidsovereenkomst door beide partijen. Dat wil zeggen dat zowel werkgever als werknemer akkoord gaat met het ontslag. Er hoeft geen ontslagvergunning aangevraagd te worden en tevens hoeft de rechter er niet aan te pas tekomen. Wel moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn en is het verstandig de afspraken betreffende het ontslag vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst.

Ontslag op staande voet. Hiervoor moet een dringende reden zijn en deze moet ook direct worden meegedeeld. Voorbeelden hiervan zijn misleiding, mishandeling, dronkenschap, diefstal of onzedelijk gedrag.

Bedrijfsovername, over het algemeen geldt dat de werknemer hier geen nadelige gevolgen van mag ondervinden.

Werktijdverkorting en Collectief ontslag.
Deze laatste twee zijn helaas vandaag de dag nogal eens in het nieuws.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here