Negatieve consequenties van een ontslag op staande voet

0
1046
blog placeholder

Een werknemer die op staande voet ontslagen is krijgt te maken met een behoorlijk aantal negatieve gevolgen. Daarom is het essentieel om meteen bezwaar in te dienen en professionele juridische bijstand te verkrijgen. De vijf belangrijkste negatieve consequenties van een ontslag op staande voet zijn als volgt:

 

1.     De werknemer verliest op de dag van het ontslag op staande voet per direct het recht op loonbetaling.

2.     De werknemer verliest het recht op een ontslagvergoeding of andere compenserende voorwaarden die vaak gepaard gaan met een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

3.     De werknemer kan geen aanspraak meer maken op een ww-uitkering aangezien een ontslag op staande voet een dringende reden en doorgaans ernstig verwijtbaar gedrag impliceert. Daarom zal de uitkeringsinstantie zich op het standpunt stellen dat sprake is van verwijtbare werkloosheid.

4.     Indien sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet kan de werknemer schadeplichtig gehouden worden door zijn werkgever. Deze vordering tot schadevergoeding kan bestaan uit ofwel de feitelijke schade ofwel de fictieve schade. Meestal wordt voor de laatste gekozen die dan gelijk geacht wordt te zijn aan het loon over de opzegtermijn. Voor schadeplichtigheid is wel vereist dat de dringende reden door schuld of opzet veroorzaakt is. Vaak – met name in de ernstigere ontslag op staande voet zaken – verrekenen werkgevers deze schadeplichtigheid deels en voor zover mogelijk met de eindafrekening.

5.     Er geldt geen verplichting tot geheimhouding zolang geen minnelijke regeling met zodanige bepaling bereikt is. Daarom kan een ontslag op staande voet de werknemer ook in de toekomst blijven achtervolgen, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. De werknemer mag desgevraagd niet liegen over de beëindiging van het vorige dienstverband. Als hij dat toch doet kan de nieuwe werkgever die er later achter komt hem om die reden ontslaan.

 

Om bovengenoemde redenen roepen werknemers die op staande voet ontslagen zijn, c.q. hun juristen, vaak de nietigheid van het ontslag in. Het is gangbaar om, alvorens een gerechtelijke procedure te starten, te proberen om een schikking te bereiken. Doel van de onderhandelingen in dat kader is gewoonlijk om een intrekking van het ontslag op staande voet te bereiken of een erkenning van de vernietiging daarvan. Omdat de arbeidsverhouding doorgaans ernstig verstoord is geraakt en werkgever eerder ook al niet zonder reden wilde beëindigen, is het gebruikelijk om het ontslag op staande voet te vervangen door een wel aanvaardbare beëindiging met wederzijds goedvinden. De minnelijke regeling die bereikt kan worden is uiteraard afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de individuele zaak. De jurist van werknemer zal proberen resultaat te bereiken op zoveel mogelijk van bovengenoemde punten, maar over het algemeen tenminste op punten 3 tot en met 5. In geval van een onterecht ontslag op staande voet, zal meestal ook geprobeerd worden op punten 1 en 2 resultaat te bereiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here