Tradities in de kerk: het houden van de zondag

0
1049
blog placeholder

In het boek Handelingen der Apostelen staat het een en ander over het weggaan van Jezus naar Zijn Vader in de hemel. Ook wordt er verteld dat de discipelen de mensen in Jeruzalem van Jezus vertelden. Veel mensen kwamen tot geloof en deze mensen hadden alles voor elkaar over. Ze deden wat ze geloofden. Ook kwamen ze vaak bij elkaar om samen te eten, te zingen en over Jezus te praten Daar hadden ze geen gebouwen voor nodig. Zwe kwamen bij elkaar in de huizen van elkaar. Ook staat er nergens dat de mensen werden opgeroepen om grote gebouwen te gaan bouwen. Wel geven ze geld aan de discipelen zodat er goed gezorgd kon worden voor de weduwen en de armen.

Sabbath of zondag

De eerste christenen hoefden zich niet te houden aan de zondag. Dit was bij de heidenen bekend als de dag van de zon. De zonnegod was een afgod. De christenen kwamen in het begin bij elkaar in de synagoge. Tenslotten was het geloof in Jezus iets uit het Jodendom, de nieuwe weg. Verder kwamen ze thuis bij elkaar om samen de praten over Jezus en bij elkaar te zijn. De meeste christenen bekennen wel dat de Zondagsheiliging een produkt is van traditie: men begon op de zondag bij elkaar te komen, omdat Jezus op die dag opgestaan zou zijn. Dit werd dan als een bijzondere dag gezien en ter ere van de opstanding gevierd. En zoals het met de meeste tradities gaat werd de kloof tussen de traditie en de Bijbels groter, begonnen christenen uit de heidenen zich te verheffen boven de christenen uit de Joden en werd de afstand tussen hen groter. Deze twee groepen gingen ieder hun eigen weg. Het gekke is dat de eerste christenen zelf Joden waren, net zoals jezus Jood was.
Ook de kloof tussen de oorspronkelijke Joden werd groter, want de christene beschuldigden de Joden van het doden van de Messias, Jezus Christus wen de Joden beschudigden de christenen van het aanbidden van de mens Jezus.

Traditie wordt norm

Zo kon het gebeuren dat de eerste paar honderd jaar de christenen bij elkaar kwamen op de Sabbath, dit veranderde in de zondag. Langzamerhand werd de zondag als een heilige dag gezien en daarna werd het zelfs een gebod om deze dag apart te zetten. Er kwamen nog meer van deze aparte dagen bij, zoals de kerst-, paas, en pinksterdagen. De mensen gingen dit als heilige dagen zien, terwijl er in de Bijbel GEEN sprake van is. Er wordt niet over dezae dagen gesproken en al helemaal geen gebod tot viering gesteld. Zo werd de haat tussen de Joden en de christenen aangewakkerd en begonnen de kerkvaders de Joden te onderdrukken door te stellen dat de zondag een heiliger dag was dan hun Sabbath. Men is de zondag de Dag des Heren gaan noemen om op deze manier de traditie hoog te kunnen houden. Oneerlijkheid is vaak een onderdeel van het in stand willen houden van tradities, dat moet ook wel als je je eigen ideeën belangrijker vindt dan het Woord van God, de Bijbel.

De Bijbel belangrijker dan de traditie

Wat is belangrijker, de wetten en tradities van de mens of het onveranderlijke Woord van God, de Bijbel? Wat zou voor een christen belangrijker moeten zijn?
Is er iets mis als je naar de kerk gaat? Volgens de Bijbel is het goed om als christenen bij elkaar te komen, maar je kunt 7 dagen in de week bij elkaar komen, dat hoeft niet op de zondag en er staat NERGENS in de Bijbel, dat de zondag de DAg van de Here is. Als je de brieven van Paulus leest kom je er achter dat er toen al mensen waren die de ene dag boven de andere stelden. Maar Paulus zegt dan dat alle dagen gelijk zijn en dat je jouw idee niemand mag opdringen.
Ook maakt de Bijbel duidelijk dat God de 7e dag als Zijn heilige dag ziet. Er is dus niets mis met bij elkaar komen van christenen, zelfs niet als je dat graag op dinsdag doet. Maar er is wel iets mis als je de zondag Sabbath of de Dag des heren gaat noemen. Dat is een poging om de traditie boven Gods Woord te zetten. De Bijbel mag niet veranderd worden naar de wil van de mens, maar de mens moet veranderen naar de wil van God.
Tradities zijn van mensen.

Lees mijn andere artikel over de Bijbel of de traditie: https://www.artikeltjes.com/artikeltjes/1255/1/De-Bijbel-of-de-traditie/Page1.html

Of andere tradities van de kerk: de ondergeschikte positie van de vrouw: https://www.artikeltjes.com/artikeltjes/1218/1/Tradities-in-de-kerk-de-vrouw-staat-onder-de-man/Page1.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here