Dagvaardingsprocedure

0
1631
blog placeholder

Uw klant betaalt uw factuur niet, hoe nu verder?

Stel, u heeft in opdracht van uw klant diverse kantoorartikelen geleverd waarvoor u een factuur heeft opgesteld. Deze klant bestelt regelmatig artikelen bij u, dus de betaalafspraken en algemene voorwaarden zijn inmiddels bij deze klant bekend.

Ditmaal echter merkt u op dat de klant de factuur niet binnen de daarin gestelde termijn heeft voldaan. U stuurt een herinnering. Hierop wordt niet gereageerd. U stuurt er nog een. Hier wordt ook niet op gereageerd. Vervolgens neemt u telefonisch contact op met de klant om hem erop te attenderen dat er nog een factuur open staat. De klant geeft aan dat hij helemaal vergeten is de factuur te voldoen en vraagt of hij de factuur de maand erop mag voldoen? Aangezien het een vaste klant is gaat u hiermee akkoord, aangezien u uw relatie met de klant wilt behouden.

De maand erop blijft betaling echter uit. Opnieuw neemt u contact op met de klant. Deze geeft aan momenteel in financiële moeilijkheden te zitten en stelt voor de factuur in 3 delen te betalen waarvan de eerste termijn de maand erop volgt. Wederom gaat u hiermee akkoord. Ook de maand erop blijft betaling uit.

Zo gaat het nog even door totdat er inmiddels 6 maanden zijn verstreken en er nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden. In eerste instantie geeft u de klant het voordeel van de twijfel en probeert u het onderling op te lossen. Maar in de tussenliggende 6 maanden heeft u al meerdere brieven gestuurd en gebeld. Er zijn zelfs al meerdere toezeggingen gedaan dat er betaald zou worden, maar na maanden non-betaling bent u het wachten zat en ziet u geen andere mogelijkheid meer dan de vordering uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor.

Wees voorbereid

Zorg te allen tijde voor een overeenkomst, ondertekend door beide partijen waarin duidelijk de afspraken staan vermeld. Dit maakt de bewijslast namelijk een stuk sterker wanneer het tot een procedure komt en u aan de (kanton)rechter aantoonbaar moet maken dat er sprake is van een overeenkomst. Is er geen overeenkomst aanwezig, dan zal een factuur (of facturen) ook volstaan waaruit duidelijk moet blijken tussen welke partijen de overeenkomst is aangegaan, wat de overeenkomst inhoudt (dus welke werkzaamheden zijn uitgevoerd of welke producten geleverd zijn) en wat de factuurdatum is. U heeft namelijk conform art 6:119 (wettelijke rente) en 6:119a (wettelijke handelsrente) van het Burgerlijk Wetboek recht op de vertragingsrente na de vervaldatum van de factuur. Indien er geen vervaldatum op de factuur is vermeld, dan wordt een termijn van 30 dagen aangehouden.

Geef alle relevante stukken vervolgens aan de deurwaarder (indien aanwezig: overeenkomst, algemene voorwaarden, factu(u)r(en), de door u verzonden aanmaningen en eventuele gevoerde correspondentie tussen u en debiteur).

Let op! Een deurwaarder is in de minnelijke fase (voor dagvaarding) zeer beperkt in zijn bevoegdheden omdat er nog geen vonnis aanwezig is.

In de minnelijke fase is de deurwaarder beperkt tot het sommeren van de debiteur, schriftelijk en telefonisch. Wanneer debiteur een aantal brieven van de deurwaarder ontvangen heeft en telefonisch is aangemaand, houden hier de werkzaamheden van de deurwaarder op. Indien een deurwaarder aanvullende informatie wil inwinnen, dient hij een dagvaardingsprocedure op te starten.

Beslag leggen zonder een vonnis middels een verzoekschrift

Het is in sommige casussen mogelijk beslag te leggen zonder een vonnis door middel van een verzoekschrift maar dit geldt uitsluitend voor vorderingen met een aanzienlijk belang (tenminste € 10.000,-). Dit is een versnelde manier van beslag leggen omdat er geen dagvaardingsprocedure afgewacht hoeft te worden. Het verzoekschrift wordt bij de Voorzieningenrechter ingediend en wanneer het daarin gemelde verzoek door de Voorzieningenrechter wordt gehonoreerd, kan er diezelfde dag nog beslag gelegd worden op hetgeen in het verzoekschrift verzocht en toegewezen is.

Deze versnelde manier van beslag leggen kan handig zijn wanneer u er bijvoorbeeld van op de hoogte bent dat debiteur vermogensbestanddelen bezit (positief saldo op de rekening, onroerende zaak in eigendom, etc.) waarmee de vordering zeker gesteld kan worden wanneer er diezelfde dag beslag op die vermogensbestanddelen wordt gelegd. U moet tevens een gegronde reden hebben om te vrezen dat deze vermogensbestanddelen aan het beslag onttrokken zullen worden gedurende de dagvaardingsprocedure en u zo uw vordering niet te gelde kunt maken.

Na goedkeuring van de Voorzieningenrechter mag u vervolgens diezelfde dag nog beslag laten leggen op de bij u bekende vermogensbestanddelen door een deurwaarder. In de tussentijd wordt alsnog een dagvaardingsprocedure opgestart, maar u bent er wel van verzekerd dat het vermogen van debiteur tijdelijk beslagen is zodat dit niet meer aan het beslag onttrokken kan worden totdat bekend is wat het beslag opgeleverd heeft. Een dergelijk beslag op basis van een verzoekschrift wordt een ‘conservatoir beslag’ genoemd. Dit conservatoire beslag wordt vervolgens executoriaal gemaakt door na verkrijging en betekening van een vonnis het vonnis en exploit van betekening aan de derde beslagene te betekenen.

De minnelijke fase

Over het algemeen zal echter de reguliere procedure in gang gezet worden middels aanmaning en een dagvaardingsprocedure. Dit heet de ‘minnelijke fase’ (voor vonnis). Ieder deurwaarderskantoor heeft uiteraard z’n eigen werkwijze, maar het beste resultaat wordt bereikt wanneer de deurwaarder maximaal twee aanmaningen verzendt en nog eenmaal telefonisch contact opneemt met de debiteur. De zaak heeft immers lang genoeg stil gelegen en de deurwaarder oefent minder druk uit op de debiteur naarmate hij meer aanmaningen naar debiteur stuurt. Directe actie is daarom noodzakelijk.

Eventuele reacties van debiteur, al dan niet met verweer, worden door het deurwaarderskantoor in het dossier bewaard om in het geding te brengen bij een mogelijke dagvaardingsprocedure. Het verweer wordt inhoudelijk bekeken door de deurwaarder. Er zal eerst nagegaan worden of het verweer al eerder door debiteur kenbaar is gemaakt en derhalve weersproken door u als eisende partij, zodat de zaak niet onnodige vertraging oplevert. Indien dit niet het geval is, stuurt de deurwaarder u het verweer toe met het verzoek hier inhoudelijk een schriftelijke reactie op te geven. Ook uw reactie zal tijdens een eventuele procedure als bewijs in het geding worden gebracht.

Wanneer vervolgens verdere betaling c.q. reactie uitblijft aan de zijde van debiteur, zal de procedure voortgezet worden. De eerstvolgende stap is het opstarten van een dagvaardingsprocedure om een vonnis te kunnen verkrijgen.

Vereisten dagvaarding

Een deurwaarder heeft zich bij het opstellen van de dagvaarding aan een aantal vereisten te houden, op straffe van nietigheid. Wanneer een dagvaarding nietig is, zal er ofwel een herstelexploit moeten worden uitgebracht ofwel een geheel nieuwe dagvaarding met een nieuwe zittingsdatum.

Bovenaan de dagvaarding dient de datum van uitbrenging voluit, zonder cijfers, vermeld te staan. Tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de zittingsdatum dienen tenminste 7 vrije dagen te zitten. Als u dus gedagvaard bent tegen de zitting van 14 maart a.s. en de dagvaarding is op 7 maart aan u uitgereikt, is de dagvaarding nietig. De uiterlijke uitbrengdatum is in plaats daarvan 6 maart, want er moeten tenminste 7 ‘vrije’ dagen tussen zitten.

In het hoofd van de dagvaarding wordt vermeld ten verzoeke van wie de gedaagde wordt gedagvaard. De naam van de eisende partij dient voluit geschreven te worden, ook de woonplaats van de eisende partij dient te worden vermeld. Ook hier geldt: wanneer hier niet of niet volledig aan voldaan wordt, is de dagvaarding nietig. Vervolgens dient de eisende partij ‘domicilie’ (woonplaats) te kiezen bij zijn of haar gemachtigde die voor hem of haar in het geding zal optreden.

Hieronder volgt de stempel van de deurwaarder die de dagvaarding uitgebracht heeft. Vervolgens wordt vermeld wie er gedagvaard is. Bij de gedaagde partij is het niet verplicht de volledige naam te vermelden; een voorletter en achternaam met adres zijn voldoende maar zijn dus geen nietigheid.

Daaronder wordt vermeld op welke dag gedaagde ter terechtzitting dient te verschijnen en waar de zitting gehouden wordt. Ook wordt gedaagde erop gewezen dat, voor het voeren van verweer, het verweer schriftelijk of in persoon kan geschieden, dan wel vertegenwoordigd door een gemachtigde. Gedaagde wordt er voorts op gewezen dat, indien hij niet ter zitting verschijnt, hij bij verstek zal worden veroordeeld.

Dan volgt het kopje ’teneinde’, de zgn. ‘eis’ van de vordering, een soort verloop van de zaak en hoe de vordering is opgebouwd. Daar wordt vermeld dat er een overeenkomst bestaat tussen eisende partij en gedaagde en wat voor soort overeenkomst dit is. Indien van toepassing wordt tevens verwezen naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke (handels)rente of, indien van toepassing, de contractuele rente.

Over het algemeen wordt melding gemaakt van het feit dat eisende partij ondanks aanmaningen, geen betaling van gedaagde heeft verkregen en dat eisende partij genoodzaakt is geweest de zaak uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor. Vervolgens wordt aangegeven dat gedaagde door dit kantoor diverse malen schriftelijk is aangemaand en dat er tevens inlichtingen zijn ingewonnen. Voorts wordt er aanspraak gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II .

Dan volgt het kopje ‘Verweer en Weerlegging’. Hier omschrijft de deurwaarder of er sprake is van een eventueel verweer aan de zijde van debiteur en zo ja, wat het verweer inhoudt en geeft vervolgens een weerlegging op dit verweer door het standpunt van de eisende partij hierin te verwerken.

De relatieve bevoegdheid dient vermeld te worden. Conform art. 99 Rv. dient vermeld te worden welke rechter in welke plaats bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Voorheen waren kantonrechters tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,- bevoegd de zaak in behandeling te nemen, maar sindskort is deze grens verhoogd tot € 25.000,- Voor vorderingen die arbeidsgerelateerd zijn of betrekking hebben op huurpenningen, geldt deze grens overigens niet, deze vorderingen kunnen van onbepaalde waarde zijn en dienen voor het Kantongerecht. Alle overige vorderingen niet zijnde arbeidsgerelateerd of betrekking hebbende op verschuldigde huurpenningen die een hoofdsom hebben van tenminste € 25.000,- dienen via de Rechtbank te verlopen, er is dan een advocaat nodig om de procedure te kunnen voeren.

Daarna wordt in de dagvaarding aangegeven dat eisende partij bereid is haar stellingen middels bewijsstukken te bewijzen voor zover zij daartoe gehouden is en dat zij eventueel bereid is getuigen te laten oproepen. Dit moet namelijk vermeld worden in de dagvaarding.

Daarna wordt in het kopje ‘mitsdien’ samengevat welk bedrag gedaagde volgens de eisende partij dient te voldoen, inclusief rente en kosten en meestal (in het voordeel van de eisende partij) met het verzoek de vordering ‘uitvoerbaar bij voorraad’ te verklaren. Uitvoerbaar bij voorraad houdt in dat, mocht debiteur in verzet komen tegen de uitspraak, de executiemaatregelen niet opgeschort hoeven te worden. Ook wordt verzocht om toewijzing van de proceskosten. Bij vorderingen tot € 25.000,- wordt ook expliciet aangegeven dat een en ander een bedrag van € 25.000,- niet ’te boven mag gaan’.

Producties bij dagvaarding

In het lichaam van de dagvaarding (de eis) wordt, zoals eerder aangegeven, een verloop weergegeven van de zaak. Ter onderbouwing hiervan wordt er vaak gebruik gemaakt van producties waarnaar verwezen wordt in de dagvaarding. Veel voorkomende producties zijn (indien aanwezig) de overeenkomst, de eventuele van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, de factu(u)r(en) van de eisende partij, de door de eisende partij verzonden aanmaningen, de aanmaningen van de deurwaarder en eventuele gevoerde correspondentie tussen debiteur, eisende partij en de deurwaarder.

Aan de voet van de dagvaarding worden vervolgens de kosten van het exploit, al dan niet inclusief BTW vermeld.

Eisende partij BTW-plichtig?

Verder dient de deurwaarder te achterhalen of de eisende partij BTW-plichtig is en dus de BTW met de Belastingdienst kan verrekenen. Indien de eisende partij BTW-plichtig is, wordt er door de deurwaarder dus geen BTW doorberekend aan debiteur. Dit zou natuurlijk ook niet logisch zijn aangezien de deurwaarder bij zijn eindafrekening reeds de BTW doorberekent aan de eisende partij. Als hij dan ook de BTW bij debiteur in rekening gebracht zou hebben, zou de eisende partij de BTW tweemaal kunnen verrekenen en dit is natuurlijk niet juist.

En andersom geldt uiteraard, wanneer de eisende partij niet BTW-plichtig is, wordt de BTW vanzelfsprekend wel doorberekend aan debiteur.

In dit laatste geval dient de deurwaarder daar apart melding van te maken dat eisende partij de BTW niet kan verrekenen en deze kosten derhalve aan debiteur worden doorberekend.

De dagvaarding dient tot slot ondertekend te zijn door de betreffende deurwaarder.

Dit is dus hoe een dagvaarding eruit behoort te zien en dit zijn alle vereisten die erin behoren te staan.

Betekening van het vonnis

Wanneer de (kanton)rechter de zaak heeft bekeken en tot de conclusie is gekomen dat eisende partij in het gelijk staat, wordt er een vonnis gewezen. Dit vonnis wordt vervolgens aan debiteur ‘betekend’ (uitgereikt). In de betekening wordt bevel gedaan binnen 2 dagen aan de inhoud van die titel (vonnis) te voldoen, bij gebreke waarvan er tot verdere rechtsmaatregelen zal worden overgegaan, waaronder het leggen van beslag op roerende zaken.

De deurwaarder mag de 2 dagen volgend op de dag van betekening van het vonnis dus geen actie ondernemen tegen debiteur! Pas na het verstrijken van deze 2 dagen bij het uitblijven van een reactie c.q. betaling van debiteur, mag een deurwaarder een aanvang maken met de executiemaatregelen om alsnog tot incassering van de vordering te komen (bijv. loonbeslag, bankbeslag, beslag roerende zaken, beslag op onroerende zaken, etc.)

Einde

Ik hoop met dit artikel een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst te hebben aangaande de dagvaardingsprocedure en de bevoegdheden van een deurwaarder!

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here