De zin van het leven

0
949
blog placeholder

De zin van het leven

Mensen hebben veel vragen over het leven. Vragen waar geen
duidelijk antwoord op is. Een van de meest gestelde vragen door de mens is de
vraag naar de zin van het leven. Het is een prangende vraag met een misschien
wel onbereikbaar antwoord. Een antwoord dat we proberen na te streven gedurende
ons hele leven. Het antwoord is voor ieder mens anders. Logisch, ieder mens beleeft
het leven op een andere manier.
Zo denken gelovigen dat dit leven slechts van tijdelijke duur is. Ze streven naar
een plek in het paradijs, en hopen dit te bereiken door middel van goede daden.
Atheïsten geloven niet in een hoger opperwezen. Het leven is volgens hen niets
meer en niets minder dan het leven. Een overleden persoon eindigt in de grond,
en dat is het laatste rustpunt.
Het hebben van een godsdienst kan houvast bieden in het leven van een gelovige.
Het kan een kader zijn waarbinnen de regels duidelijk zijn. Regels over
gewenste gedragingen, over het goede en het slechte. Een religie kan antwoorden
bieden op grote levensvragen. Zodoende is het voor een gelovige niet lang
nadenken als hem wordt gevraagd wat het zin is van het leven.
Volgens het atheïsme bestaat er niets zoiets als het hiernamaals of
reïncarnatie. Veel atheïsten zien niet in waarom ze gebonden moeten zijn aan zo
veel richtlijnen over hoe te leven. Vele leven onder het motto: ‘’Je leeft maar
een keer, dus doe waar je zin in hebt.’’ 
Zo bestaat er een duidelijk verschil over wat de betekenis is van het
wereldse leven, afhankelijk van het geloof in een hoger opperwezen.
Er zijn echter ook andere zaken die invloed hebben op hoe een mens het leven ervaart,
wat voor betekenis hij aan het leven geeft. Een persoon die een optimistische
houding heeft ten opzichte van het leven zal nauwelijks stilstaan bij deze
levensvraag. Het leven wordt geleefd zonder te veel stil te staan bij
moeilijke, diepgaande levensvragen. Waar het in eerste instantie om gaat is het
hebben van lol; leuke dingen doen en daar geluk aan beleven. Het antwoord op de
zoektocht naar de zin van het leven zal simpel zijn: zo veel mogelijk genieten
van elke dag.
Mensen die minder positief staan in het leven, zijn eerder geneigd zich te
vergrijpen aan levensvragen. Het zijn meestal de pessimistische mensen die
piekeren over de zin van het leven. Hoewel het niet verkeerd is om jezelf zulke
vragen te stellen, kan het ook averechts werken. Te veel nadenken over het hoe
en wat van het leven kan resulteren in een neerwaartse spiraal waarin men niet
slaagt een duidelijk antwoord te vinden, en hierdoor nog depressiever van
wordt.
Het wel of niet geloven in een opperwezen en de levenshouding van mensen zijn
echter niet de enige  zaken die invloed
hebben op de vraag naar de zin van het leven, en het daarbij bijbehorende
antwoord. Onze sociale omgeving heeft veel invloed op hoe wij in het leven
staan en welke ideeën wij over het leven hebben. Familie en vrienden zijn van
grote invloed op de vorming van de mens. Een kind dat in een omgeving opgroeit
waarin het zich optimaal kan ontwikkelen, zal uitgroeien tot een gezond en
gelukkig volwassene. Het heeft een vrije opvoeding gehad, en zodoende geleerd haar
idealen na te streven. Het is vrij in het nemen van keuzes. De zoektocht die
gepaard gaat met grote levensvragen zoals het nut van het leven zal niet als
moeilijk, of vervelend beschouwd worden.
Het tegenovergestelde is het geval als een kind opgroeit in een onstabiel gezin
met vijandige familieleden. De gedachtegang van diens ouders wordt het kind
opgelegd wat leidt tot een beperking van de eigen ontwikkeling van geest. Het
kind groeit op met een gevoel van tweestrijd; enerzijds de ideeën van diens
ouders, en anderzijds de eigen ideeën die het kind er op nahoudt. ‘’Wat is de
zin van het leven?’’ vraagt een dergelijk persoon zichzelf af. De levenshouding
van huis uit is anders dan de levenshouding die daadwerkelijk bij zo een persoon
past. Het kind krijgt niet de kans haar eigen antwoorden te kiezen, te zijn wat
het zo graag wilt zijn. In een ander geval groeit kind op met ongeïnteresseerde
ouders die het kind extreem vrij opvoeden waardoor het kind opgroeit zonder
grenzen voor zichzelf. Als een dergelijk persoon van nature al zwak van
karakter is, kan het in het ergste geval de levensweg kwijtraken.
De zin van het leven. In hoeverre is het eigenlijk belangrijk om een antwoord
te vinden op deze vraag? Het is zeker de moeite waard om stil te staan bij deze
vraag, niet in het laatste geval omdat het ten grondslag ligt van ons handelen.
Weten waarom we hier zijn als mens, en wat ons doel is in het leven maakt het
voor ons makkelijker om ons leven in te richten. Waar zouden we zijn als we
niet wisten waar we stonden in dit leven. Een leven zonder antwoord op
belangrijke levensvragen is hetzelfde als verdwaald zijn in de woestijn zonder
kompas; in beide gevallen ontbreekt het ons aan een richtingaanwijzer. Welke
kant wil ik opgaan in het leven? Het is een vraag die onmogelijk te
beantwoorden is zonder dat het duidelijk is wat het nut is van het leven.
Daarnaast zijn levensvragen in het algemeen belangrijk voor de zelfontplooiing
van het karakter. Een succesvol en gelukkig leven is onmogelijk zonder jezelf
af te vragen wat belangrijk is in het leven.
Niet voor niets weten de meest succesvolle en gelukkige mensen op de wereld
altijd zo goed wat ze belangrijk vinden in het leven. Ze weten goed wat zij
kunnen betekenen voor de wereld, en met welke betekenis zij op de wereld zijn.
Het is dus essentieel voor de ontwikkeling en ontplooiing van de mens, om
jezelf levensvragen te stellen.
Samenvattend zou men kunnen stellen dat het leven niet compleet is zonder de
grote levensvragen. De gehele mensheid vraagt zichzelf deze vragen, al is het
daadwerkelijk beantwoorden van de vragen niet voor iedereen even belangrijk.
Het is misschien zelfs onmogelijk om hét antwoord te vinden op levensvragen.
Zoals eerder is vermeld spelen meerdere zaken een rol bij de zoektocht naar
levensvragen. Mensen die in een hoger opperwezen geloven en denken dat er een
eeuwige leven na het wereldse leven bestaat, hebben een ander antwoord op de vraag
wat de zin van het leven is. Zij streven naar de hemel en proberen dit door
middel van goede daden te bereiken. Atheïsten nemen het leven zoals het is. Zij
geloven niet in het eeuwige leven, maar enkel en alleen in het wereldse leven.
Dit resulteert in een meer vrije, onbeperkte manier van leven. Onze familie
speelt ook een rol bij onze levensvragen en de zoektocht die we afleggen om dit
antwoord te bereiken. Een persoon die opgroeit met familieleden die waarde
hechten aan een eigen invulling van het leven zal positief gestimuleerd worden
om een eigen zoektocht af te leggen. Een zelfgekozen zoektocht naar een zelfgekozen
antwoord. Omgekeerd zal iemand die is opgegroeid met vijandige familieleden die
beperkingen opleggen, moeite hebben om levensvragen trachten te beantwoorden.
Levensvragen – en dan met name de vraag naar de zin van het leven – zijn
belangrijk voor onze ontwikkeling als mens. Het is belangrijk voor mensen om
een goed antwoord te hebben op levensvragen willen ze gelukkig en succesvol
zijn. Wees gelukkig; wees nieuwsgierig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here