Onze schulden bij BKR

0
1002
blog placeholder

Alles over een lening met BKR

Achtereenvolgens vindt u in dit artikel antwoord op de volgende vragen:

Gevolgen van een slechte codering BKR
Hoe komt het BKR aan mijn informatie?
Welke informatie blijft vertrouwelijk?
Wat weet het BKR van mij?
Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?
Hoe kan ik mijn gegevens inzien?
BKR verwijderen of korrigeren.

BKR en krediet

Het BKR zetelt in Tiel. In het hoofdkantoor van het “Bureau Krediet Registratie,” afgekort BKR, wordt elke dag opnieuw over het financiële lot van duizenden Nederlanders beslist. Vaak zelfs zonder dat ze dat weten. Ongeacht of het nu gaat om de financiering van een ongehoord dure plasma-tv, het afsluiten van een belabonnement voor een mobiele telefoon of het leasen van een nieuwe auto. Zonder goede BKR-toetsing zullen de wielen niet eens draaien.

Iedereen ouder dan 18 jaar, kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ervan uitgaan dat ook hij bij het BKR geregistreerd is. Momenteel beschikt het bedrijf over de financiële gegevens van meer dan 10 miljoen mensen, en wisselt met aangesloten deelnemers informatie uit, die de betrokkenen zélf liever binnenskamers zouden willen houden.

Toch wil het BKR niet alleen als handlanger van de kredietverstrekkers gezien worden. Het BKR is er ook voor de consumenten. Doordat men de voor kredietinstellingen relevante informatie binnen enkele seconden beschikbaar stelt, maakt BKR het lenen simpeler. Dankzij de informatie van het BKR hoeven kredietverstrekkers geen stapels papier over de betaalcapaciteit van koopgrage of kredietbehoevende klanten op te vragen en te verifiëren. Zo kan het BKR een kredietaanvraag aanzienlijk versnellen én goedkoper maken.

Gevolgen van een slechte codering BKR

Het verkrijgen van een lening is zeker niet uitgesloten bij het minste of geringste BKR-smetje. Het BKR verstrekt weliswaar relevante informatie, maar de banken (lees: kredietverleners) hebben een volstrekt eigen verantwoordelijkheid bij hun kredietbeleid. Er zijn dan ook instellingen die wel eens een oogje toedrukken, althans bij minder belangrijke BKR-items. Wie ooit een bedrag van pakweg 1000 euro schuldig is gebleven, maar dat bedrag inmiddels heeft betaald, kan er erop hopen in de toekomst toch een kredietverstrekker te vinden. Maar helemáál onberoerd laten dit soort kleine zonden de banken óók weer niet. Ook BKR-vermeldingen van deze aard tonen per slot van rekening aan dat de klant ooit problemen had om zijn financiën op orde te houden. Hij vormt daarom een verhoogd risico en dat moet betaald worden. Concreet: de klant krijgt weliswaar krediet maar moet er niet vanuit gaan dat dit tegen de meest voordelige condities gebeurt. Klanten met een goede solvabiliteit betalen de laagste rente, risicoklanten de hoogste.

Consumenten met een uitgesproken slechte BKR-notering hoeven niet te rekenen op enige genade bij de banken. Voor hen kan zelfs het openen van een onbeduidende betaalrekening een probleem vormen. Een lening mag deze klant zeker niet meer verwachten, evenmin als een betaalpas of creditcard, aangezien daarmee saldo-overtrekking mogelijk is.

Verdere beperkingen: providers van mobiele telefoons zijn niet langer genegen tot het aangaan van vaste contracten, maar schepen dubieuze klanten met een eenvoudige prepaidkaart af, financieringen van welke aard dan ook worden met een negatieve BKR-notering tot nader order opgeschort en grote duurzame consumptiegoederen zoals elektronica, meubelen of een auto krijgt de klant alleen geleverd als hij het geld cash op tafel legt.

Hoe komt het BKR aan mijn informatie?

Het BKR krijgt zijn informatie van de pakweg 225 aangesloten deelnemers. Dit zijn voornamelijk banken, creditcardorganisaties, postorderbedrijven, telecombedrijven en leasemaatschappijen. Als uw gegevens wijzigen, zijn de deelnemers verplicht dat ook aan het BKR te melden. Dat kan een simpele adres- of naamswijziging zijn, maar ook het feit dat u de lening heeft afgelost of een betalingsachterstand heeft opgelopen.

In principe geldt: wie gegevens aan het BKR aanlevert kan ook gegevens bij het BKR inzien.

Mensen krijgen niet zomaar een aantekening bij BKR. Dat gebeurt pas 60 dagen na het ontstaan van een betaalachterstand en nadat schriftelijk is aangezegd dat registratie zal plaatsvinden indien niet alsnog wordt betaald.

Welke informatie blijft vertrouwelijk?

Ofschoon de kennis over de financiële situatie van de Nederlander meer dan uitgebreid is, zijn er nog steeds gebieden waar zelfs de gegevensverzamelaar uit Tiel moet passen. Zo bezit het BKR geen gedetailleerde informatie over het consumentengedrag van de burgers.  Men weet weliswaar waar een klant zijn kredietrekening aanhoudt, maar men kent niet zijn spaarsaldi of de algemene vermogenspositie van een consument. Ook zaken als beroep, inkomen en woonlasten onttrekken zich aan hun gezichtsveld.

Wat weet het BKR van mij?

In principe verzamelt het BKR nagenoeg alles wat voor een potentiële geldgever van belang kan zijn. Naast de persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum en adres wordt vooral informatie verzameld, die invloed op de kredietwaardigheid van een klant heeft.

Van alle kredieten, verstrekt aan natuurlijke personen, groter dan 500 en kleiner dan 125.000 euro, met een looptijd van tenminste 3 maanden, worden vastgelegd:

  • De hoogte van het krediet
  • De ingangsdatum van de kredietovereenkomst
  • De laatste geplande aflossingsmaand
  • De feitelijke aflossingsmaand
  • Het soort krediet
  • Bijzondere omstandigheden die zich tijdens de looptijd voordoen

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

Vanaf het moment dat men een krediet of een gsm-abonnement afsluit, worden de gegevens ervan aangemeld bij het BKR. Als een krediet wordt beëindigd of een abonnement wordt opgezegd, gaat een bewaarperiode in. De informatie blijft dan nog vijf jaar zichtbaar. Wel staat bij uw gegevens genoteerd dat het een beëindigd krediet of abonnement is, en per welke datum dat gebeurd is. Na het verstrijken van de 5-jaars bewaarperiode verdwijnen deze gegevens automatisch uit het bestand.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

Iedere consument heeft het recht, om zijn bij het BKR opgeslagen gegevens in te zien. Experts raden zelfs aan om de informatie op gezette tijden te controleren. De praktijk toont immers aan dat de informatie m.b.t. lopende contracten, creditcards of betalingsachterstanden niet altijd de actuele status van een consument weerspiegelt.

De consument kan zijn gegevens op afspraak bij het BKR in Tiel ophalen, maar men kan ook een schriftelijk informatieverzoek indienen bij elke willekeurige bank in Nederland. In beide gevallen bedragen de kosten van opvraag € 4,50 en dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

BKR verwijderen

Met ongeveer 22 miljoen gegevens-uitwisselingen per jaar (dagelijks zijn dat er bijna 100.000), blijven fouten natuurlijk niet uit. Bij bulkverwerking van een dergelijke omvang zijn foutieve vermeldingen niet altijd uit te sluiten. Consumenten die weten hoe het systeem functioneert, hebben het echter zelf in de hand tijdig fouten op te sporen en te laten corrigeren.

In beginsel kan elke consument zijn BKR laten verwijderen of aanpassen. Maar de klant moet daar wel zelf actie voor ondernemen.  Bent u van oordeel dat de over u opgeslagen informatie onjuist is, dan kunt bij de partij die uw gegevens bij het BKR heeft laten registreren, een verzoek tot korrektie indienen.  Het BKR kan dus uw gegevens alléén aanpassen na opdracht van de deelnemer (bank, telecombedrijf, leasemaatschappij etc.) die verantwoordelijk is voor uw aanmelding. Bij een blijvend conflict kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. De uitspraak van deze commissie is bindend voor alle betrokken partijen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here